H7 Mens en Milieu

 • 7.1 De mens en het milieu
  • Milieuproblemen
  • Vervuiling
  • Uitputting
  • Aantasting
  • Energiebronnen
  • Grondstoffen
  • Gif
  • Chemische industrie
  • Biodiversiteit
  • Herintroductie
 • 7.2 Energie
  • Fossiele brandstoffen
  • Opwarming van de aarde
  • Luchtverontreiniging
  • Duurzame energie
  • Biomassa
  • Biobrandstoffen
  • Biodiesel
  • Horizonvervuiling
  • Zonneboilers
  • Zonnepanelen
  • Waterkracht
 • 7.3 Het broeikaseffect
  • Dampkring
  • Atmosfeer
  • Warmte-uitstraling
  • Broeikaseffect
  • Broeikasgassen
  • Waterdamp
  • Koolstofdioxide
  • Klimaatverandering
  • Zeespiegel
 • 7.4 Schone lucht
  • Ozonlaag
  • Ultraviolette straling
  • Het gat in de ozonlaag
  • Smog
  • Zomersmog
  • Fijnstof
  • Verzuring
 • 7.5 Afval
  • Afval
  • Biologische afbraak
  • Biologisch afbreekbaar
  • Niet biologisch afbreekbaar afval
  • Kunststoffen
  • Huishoudelijk afval
  • Huisvuil
  • Grofvuil
  • Afvalcontainers
  • GFT-container
  • Restafval
  • Hergebruik
  • Recycling
  • Grondstoffen
  • Composteren
  • Compost
  • Verbranden
  • Warmte
  • Storten
  • Milieustraat
  • Klein chemisch afval
 • 7.6 Voedselproductie
  • Landbouw
  • Akkerbouw
  • Veeteelt
  • Tuinbouw
  • Voedingsgewassen
  • Landbouwgewassen
  • Gemengde bedrijven
  • Combinatiebedrijven
  • Akkerbouwbedrijven
  • Monocultuur
  • Chemische gewasbescherming
  • Organische mest
  • Kunstmest
  • Veeteeltbedrijven
  • Intensieve veehouderij
  • Bio-industrie
  • Vee-industrie
  • Mestoverschot
  • Tuinbouwbedrijven
  • Tuinbouw in de open grond
  • Glastuinbouw
  • Visserij
  • Overbevissing
  • Bijvangst
  • Visteelt
  • Biologische landbouw
  • Vruchtwisseling
 • 7.7 Bescherming tegen ziekten en plagen
  • Plaag
  • Chemische gewasbeschermingsmiddelen
  • Biociden
  • Niet-selectief
  • Resistentie
  • Resistent
  • Accumulatie
  • Natuurlijke vijanden
  • Biologische gewasbescherming
 • 7.8 Water en bodem
  • Huishoudelijk afvalwater
  • Grijs water
  • Bodemsanering
 • Verrijkingsstof 1. Zwerfafval
  • Zwerfafval
 • Verrijkingsstof 2. Maatregelen om het milieu te beschermen
  • Duurzame ontwikkeling
  • Energielabel
  • Urban farming
 • Verrijkingsstof 3. Een bodemprofiel maken
H7 Mens en Milieu