Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

science

Organisme Ecologie

Organisme Ecologie is de tak van de ecologie dat zich bezighoud met de morfologische, fysiologische en gedragswijzen waarop individuele organismen omgaan met de uitdagingen in hun biotische en abiotische omgeving.   Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2016) Organisme Ecologie. GEOlution. https://www.geolution.nl/science/ecologie/organisme-ecologie.htm

Populatie-ecologie

Populatie-ecologie is de studie van populaties in relatie met hun omgeving, inclusief omgevingsinvloeden op populatiedichtheid en distributie, leeftijdsstructuur, en variaties in populatieomvang. Populatie is een groep individuen van dezelfde soort die in hetzelfde gebied leven en zich onderling voortplanten en vruchtbare nakomelingen krijgen. De grootte van een populatie is afhankelijk van een aantal factoren: vruchtbaarheid,… read more »

Leefgemeenschapsecologie

Levensgemeenschapsecologie is de studie van de manier waarop wisselwerkingen tussen verschillende soorten van invloed zijn op levensgemeenschapsstructuur en organisatie. Levensgemeenschap : a) Alle organismen die in een bepaald gebied leven b) De samenstelling van populaties van verschillende soorten die dicht genoeg bij elkaar leven voor een mogelijke wisselwerking. Oftewel Alle organismen in een bepaald gebied, waarvan de… read more »

Ecosysteemecologie

Ecosysteemecologie is de studie van energiestromen en de chemische kringloop tussen de verschillende biotische en abiotische componenten in een ecosysteem. Ecosysteem = alle organismen in een gegeven gebied plus de abiotische factoren waarmee ze een wisselwerking hebben, een of meer levensgemeenschappen en de fysieke omgeving eromheen.     Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2016)… read more »

Landschapsecologie

Landschapsecologie is een tak van het vak ecologie dat ook draagvlakken heeft met andere vakgebieden, namelijk ruimtelijke ordening. Onder landschapsecologie verstaan we de ecologische aspecten van het landschap inclusief de rol van de mens. Het is dus de studie van de wijze waarop ruimtelijke rangschikking van habitattype de verdeling en rijkdom van soorten en ecosysteemprocessen beïnvloed. Thema’s waar… read more »

Mondiale Ecologie

Mondiale ecologie is de studie van de werking en verdeling van organismen over de biosfeer en hoe ze worden beïnvloed door de plaatselijke uitwisseling van energie en materialen. Kort gezegd dus hoe de verdeling van planten en dieren op de aarde is en hoe deze beïnvloed wordt door de biotische en abiotische milieufactoren. Biosfeer is al het… read more »

Tekenbeten en het Krim-Congovirus

Krim-Congovirus Wie besmet wordt met het virus vertoont eerst gewone griepverschijnselen. Later volgen inwendige bloedingen. Het virus kan worden overgedragen door een besmette teek, maar kan ook door contact met lichaamsvloeistoffen zoals bloed en braaksel van besmette personen worden overgedragen. Dit is een virus dat overgebracht wordt door teken op de mens Veroorzaker De ziekte… read more »

Wiskunde

Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2016) Wiskunde. GEOlution. https://www.geolution.nl/science/wiskunde.htm

Ecosysteem

Ecosysteem = de wisselwerkingen tussen alle organismen en de abiotische omgeving binnen een afgebakend gebied. Voorbeelden van ecosystemen: Bos, heide, je achtertuin of de hele aarde. Het bestuderen van ecosystemen noemen we de ecologie. Planten, dieren maar ook micro-organismen zijn onderdelen van een ecosysteem evenals de hoeveelheid planten of dieren (populatie) en de manier hoe zij samen… read more »

Biodiversiteit

  Biodiversiteit of biologische diversiteit = de verscheidenheid aan levensvormen binnen een bepaald ecosysteem, bioom of op de aarde. Hoe bepaal de de biodiversiteit? De biodiversiteit van een ecosysteem, bioom of de aarde kun je bepalen door dat ecosysteem, bioom of de aarde te inventariseren op alle aanwezige flora en fauna.   Biodiversiteit als indicator… read more »

Zika virus

Taxonomie Flaviviridae Flavivirus Zika virus Nederlandse Naam: Zika virus (ZIKV) Voorkomen Latijns en Zuid-Amerika, maar men verwacht dat het zich gaat verspreiden naar Noord-Amerika aangezien de muskiet ook daar voorkomt! Veroorzaker Aedes-muskiet Besmettingsgevaar Het zikavirus wordt overgebracht van mens op mens door een beet van een geïnfecteerde Aedes-muskiet. Er bestaat het vermoeden dat de ziekte ook… read more »

Vegetatiekunde

Vegetatiekunde is een onderdeel van de Biologie dat vegetatie als onderwerp heeft. Vegetatie is begroeiing Andere woorden voor vegetatiekunde zijn fytosociologie, plantensociologie of fytocoenologie. In de vegetatiekunde onderzoekt men de ruimtelijke massa van plante-individuen, in samenhang met de plaats waar zij groeien en in de rangschikking die zij uit zichzelf (spontaan) hebben aangenomen. Er zijn… read more »

Ecologie

Ecologie is een wetenschappelijk onderdeel van Biologie. Het is de studie van de wisselwerking van organismen met elkaar en de omgeving. Ecologen zijn de mensen die de ecologie bestuderen. De ecologie bestudeert de biotische en abiotische milieufactoren. Biotische milieufactoren is de wisselwerking tussen organismen, populaties, levensgemeenschappen of landschappen Abiotische milieufactoren is het niet-biologische milieu. Men… read more »

Tekenbeten en TBE

TBE staat voor Tick Borne Encephalitis, dit is een verzamelnaam voor twee soorten ziektes die door teken overgebracht kunnen worden en een vorm van hersen of hersenvliesontsteking kunnen veroorzaken. De ene vorm komt in heel Europa (FSME) voor, de andere beperkt zich tot Rusland (RSSE). Waar aangetroffen? Van de vorm die in heel Europa voorkomt… read more »

Hepatitis E

Hepatitis E werd in 1983 voor het eerst aangetoond. Het is een RNA virus. Er zijn op dit moment 4 verschillende genotypen van het virus bekend: Genotype 1: Humaan. Dit is een genotype dat voornamelijk voorkomt bij Aziatische varianten van het HEV. Genotype 2: Humaan. Dit genotype wordt geassocieerd met de Mexicaanse en Afrikaanse variant van… read more »

Het ranavirus (Kikkerziekte)

Ranavirus Ranaziekte of kikkerziekte Rana is het Latijnse woord voor ‘kikker’ De naam ‘ranavirus’ verwijst naar het virus dat de ziekte veroorzaakt. Voorkomen: Ranavirussen zijn bijzonder omdat zij overdraagbaar zijn tussen verschillende diergroepen. Amfibieën, reptielen en vissen kunnen het bij zich dragen. De ziekte is niet overdraagbaar op mensen. Veroorzaker: De ziekte onder amfibieën, reptielen… read more »

Motief

Het motief van een misdaad is de reden waarom een dader iets doet, bijvoorbeeld: Mensen bang maken (terrorisme) Uit bloedlust Uit wraak Uit angst Uit zelfverdediging Politieke beweegredenen Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2014) Motief. GEOlution. https://www.geolution.nl/science/forensische_wetenschap_motief.htm

Modus operandi

De Modus operandi is de handtekening van de dader. Vaak wordt deze handtekening of signatuur toegeschreven aan seriemoordenaars en andere misdadige psychopaten. Een MO (Modus operandi) kan veranderen. Als de dader leert hoe hij zijn misdaad kan verfijnen, of hoe hij zijn lustgevoelens beter kan bevredigen kan hij zijn MO aanpassen. Citeer dit artikel als:… read more »

Forensische botanica

Forensische botanica betekent de studie naar planten om misdrijven op te lossen. Dit gebeurt veelal door planten te identificeren met behulp van verspreiding, plantensoort en natuurlijk DNA. Niet alleen menselijk DNA is namelijk uniek, ook het DNA van planten is uniek. Sporen van planten kunnen op verschillende manieren in verband worden gebracht met misdrijven. De… read more »

Diachronisch onderzoek

Bij forensisch diachronisch onderzoek wordt o.a. onderzocht hoe het ontbindingsproces zich in een bepaalde tijd voltrekt.     Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2014) Diachronisch onderzoek. GEOlution. https://www.geolution.nl/science/forensische_wetenschap_ontbinding.htm

Ontwikkeling vlieg

De ontwikkeling van een vlieg van eitje tot vlieg is afhankelijk van omstandigheden. De belangrijkste zijn: de temperatuur, vochtigheid, chemische stoffen en weersomstandigheden. Nadat een mens of dier is overleden (al dan niet door een misdrijf) leggen vliegen al snel eitjes op het lichaam. Afhankelijk van de omstandigheden zal het eitje zich snel of minder… read more »

Forensische entomologie

Bromvliegen. Ze kunnen verschrikkelijk hinderlijk zijn. De meeste exemplaren die zich bij mensen in huis wagen moeten het met de dood bekopen. Ze belanden op een vliegenvanger, worden gemept met een vliegenmepper of worden geslagen met een primitief wapen: de krant van gisteren. De bromvlieg is regelmatig het slachtoffer, maar als je zelf slachtoffer bent… read more »

Forensische meteorologie

In forensische meteorologie onderzoekt men de invloed van weersomstandigheden op een plaats delict.  Deze informatie kan op verschillende manieren nuttig zijn bij het oplossen van een misdrijf, het vaststellen van een oorzaak en soms het vinden van een dader. Enkele voorbeelden: Verzekeringsmaatschappijen kunnen bepalen of schade inderdaad door ‘het weer’ is ontstaan. Een lijk kan… read more »

Forensische geologie

Bij forensische geologie worden gegevens over de bodem bestudeerd. Bodemkundige gegevens kunnen op verschillende manieren worden toegepast. Enkele toepassingen zijn: Als bewijsmateriaal Om slachtoffers op te sporen Om misdrijven te lokaliseren Hierbij worden verschillende technieken toegepast zoals microscopisch onderzoek van grondsoorten, het bestuderen van organisch stoffen in de bodem, het vinden van plaatsen waar de… read more »

Blaas

De blaas oftewel vesica urinaria verzamelt de urine uit de nieren en slaat dit op tot het moment van plassen. Urine zijn de vloeibare afvalstoffen, dus stoffen die het lichaam niet kan gebruiken. De urine komt vanuit de nieren via de urineleiders in de blaas en wordt via de plasbuis naar buiten afgevoerd. De blaas… read more »

Sidebar