Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

ecologie

Mondiale Ecologie

Mondiale ecologie is de studie van de werking en verdeling van organismen over de biosfeer en hoe ze worden beïnvloed door de plaatselijke uitwisseling van energie en materialen. Kort gezegd dus hoe de verdeling van planten en dieren op de aarde is en hoe deze beïnvloed wordt door de biotische en abiotische milieufactoren. Biosfeer is al het… read more »

Landschapsecologie

Landschapsecologie is een tak van het vak ecologie dat ook draagvlakken heeft met andere vakgebieden, namelijk ruimtelijke ordening. Onder landschapsecologie verstaan we de ecologische aspecten van het landschap inclusief de rol van de mens. Het is dus de studie van de wijze waarop ruimtelijke rangschikking van habitattype de verdeling en rijkdom van soorten en ecosysteemprocessen beïnvloed. Thema’s waar… read more »

Ecosysteemecologie

Ecosysteemecologie is de studie van energiestromen en de chemische kringloop tussen de verschillende biotische en abiotische componenten in een ecosysteem. Ecosysteem = alle organismen in een gegeven gebied plus de abiotische factoren waarmee ze een wisselwerking hebben, een of meer levensgemeenschappen en de fysieke omgeving eromheen.    

Leefgemeenschapsecologie

Levensgemeenschapsecologie is de studie van de manier waarop wisselwerkingen tussen verschillende soorten van invloed zijn op levensgemeenschapsstructuur en organisatie. Levensgemeenschap : a) Alle organismen die in een bepaald gebied leven b) De samenstelling van populaties van verschillende soorten die dicht genoeg bij elkaar leven voor een mogelijke wisselwerking. Oftewel Alle organismen in een bepaald gebied, waarvan de… read more »

Populatie-ecologie

Populatie-ecologie is de studie van populaties in relatie met hun omgeving, inclusief omgevingsinvloeden op populatiedichtheid en distributie, leeftijdsstructuur, en variaties in populatieomvang. Populatie is een groep individuen van dezelfde soort die in hetzelfde gebied leven en zich onderling voortplanten en vruchtbare nakomelingen krijgen. De grootte van een populatie is afhankelijk van een aantal factoren: vruchtbaarheid,… read more »

Organisme Ecologie

Organisme Ecologie is de tak van de ecologie dat zich bezighoud met de morfologische, fysiologische en gedragswijzen waarop individuele organismen omgaan met de uitdagingen in hun biotische en abiotische omgeving.  

Sidebar