Ik weet dat de lente komt

Ik weet dat de lente komt.
Ik weet het nu heel zeker.
Ik weet dat de lente komt.
Waarom waarom waarom?
Wie heeft je dat verteld?

Het lammetje, het lammetje.
Wie heeft je dat verteld?
Het lammetje in het veld!

Het veulentje, het veulentje.
Wie heeft je dat verteld?
Het veulentje in het veld!

Het biggetje, het biggetje.
Wie heeft je dat verteld?naar boven
Het biggetje in het veld!

Ik weet dat de lente komt