Piep piep piep piep piep

Piep piep piep piep piep,
hoor je ‘t muisje niet?
Als je ‘t muisje horen wil,
wees dan stil.

Twiet twiet twiet twiet twiet,
hoor je ‘t vinkje niet?
Als je ‘t vinkje horen wil,
wees dan stil.