Vies klein varkentje

Vies klein varkentje
je moet in bad
modder op je staartje
en modder op je gat
ik zal je even wassen
ik maak je lekker nat
vies klein varkentje
je moet in bad.

Vies klein varkentje