De milieueffectrapportage (MER)

Een milieueffectrapportage wordt opgesteld als een plan of project (grote) gevolgen kan hebben voor natuur en milieu. De procedure geeft natuur en milieu een gelijkwaardige stem tijdens de besluitvorming rond deze plannen en projecten. De mogelijke gevolgen  worden beschreven in een boekwerk dat we MER noemen.

Een milieueffectrapportage (MER) is onderdeel van de gelijknamige procedure, M.E.R. procedure genoemd. Het verschil zit in de schrijfwijze. Hoewel dit klein is gaat het om twee verschillende dingen. Een m.e.r. procedure is in 1987 in het leven geroepen om natuur en milieu een gelijkwaardige stem te geven in de besluitvorming rond plannen en projecten. Een m.e.r. kan verschillende vormen aannemen. Het opstellen van een milileu effecten rapport (MER) is daarin wel altijd een vast onderdeel. De inhoud en de procedure kan wel verschillen.

Een m.e.r. kan verplicht zijn (zie m.e.r. procedure) maar kan ook vrijwillig worden gevolgd. Er bestaat ook een commissie die de MER toetst. Ook deze toetsing kan vrijwillig worden aangevraagd. Er zijn 28 soorten plannen en projecten (lijst) waarbij een m.e.r. verplicht kan zijn. Dit hangt dan wel af van gestelde voorwaarden. Als een plan of project in een Natura 2000 gebied of de Ecologische Hoofdstructuur EHS plaatsvindt is de toetsing door de commissie van de m.e.r. hoe dan ook verplicht.

m.e.r. procedure

Er zijn twee soorten m.e.r. procedures. Het plan m.e.r bestaat uit minder stappen. In de links onderaan de pagina wordt (helaas te) uitgebreid op de verschillende vormen ingegaan.

 • Besluit-m.e.r (ook wel project-m.e.r genoemd)
  Er geldt een besluit-m.e.r. picht wanneer deze vallen onder ‘kolom 1 en 2 van het onderdeel C van het  Besluit m.e.r
 • Plan-m.e.r
  Als het plan gevolgen kan hebben voor een Natura 2000 gebied
  of als het plan valt onder ‘kolom 3 van de onderdelen C en D van het  Besluit m.e.r
  geldt er een Plan-m.e.r – plicht.

Natuur en mileu

De naam milieueffectrapportage zegt het al: er wordt gekeken naar de gevolgen voor het milieu waarin wij mensen maar ook planten en dieren leven. De m.e.r. moet daarbij rekening houden met een aantal natuur en milieuwetten.

 • Wet milieubeheer
 • Vogelrichtlijn en habitatregeling
 • Natuurcompensatie-wet
 • Flora en faunawet
 • Kaderrichtlijn water

Links