Wanneer is een milieueffectrapportage verplicht

< Terug naar De milieueffectrapportage (MER)

Een milieueffectrapportage is verplicht wanneer een plan of project gevolgen heeft voor een natura 2000 gebied of een gebied dat deel uit maakt van de ecologische hoofdstructuur van nederland. Daarnaast is er een groot aantal soorten plannen en projecten waarbij onder bepaalde omstandigheden een m.e.r. ook verplicht is. Ze staan genoemd in onderdeel  C en D van het besluit m.e.r. Externe Download links: Lijst C en Lijst D (pdf) en samengevat hieronder

Deze lijsten bestaan uit vier kolommen. Afhankelijk van de combinatie van wat er in de kolommen staat is er een plan-m.e.r. of besluit-m.e.r. verplicht.

 1. Het soort activiteit
 2. Welke bijzondere omstandigheden
 3. Welke speciale plannen er opgesteld moeten worden
 4. Welk wettelijk besluit nodig is

Lijst

De volledige lijst kun je downloaden via de links hierboven. Een lijst van de eerste kolom, de activiteiten, vind je hieronder. Onderstaande lijst geeft niet aan wanneer een m.e.r. verplicht is, alleen of er mogelijk een m.e.r. uitgevoerd moet worden!

  1. Aanleg van een hoofdweg
  2. Aanleg auto (snel) weg
  3. Aanleg van een weg met vier rijstroken of meer
  4. Wijziging of uitbreiding van een hoofdweg
  5. Uitbreiding van een auto (snel) weg of weg met vier rijstroken
  1. Aanleg, wijziging of uitbreiding van een landelijke spoorweg
  2. Aanleg van vrij liggende zweefbaan, busbaan, spoorlijn boven of ondergronds
  3. Een wijziging hiervan (2.2)
  1. Aanleg van een waterweg
  2. Vergroting en of  verdieping van een hoofdvaarweg
  3. Verlegging van het zomerbed van een waterweg
  4. Wijziging of uitbreiding van een waterweg
  1. Aanleg van een haven (Marine, civiel, zeehandelshaven en laad/lospieren)
  2. Wijziging hiervan (4.1)
  1. Constructies of gebouwen op, onder of boven de zeebodem
  2. Ophogen van zeebodem / een eiland aanleggen
  3. Elke andere activiteit op de zeebodem
  4. Constructies of gebouwen buiten de zee zelf waardoor de zeebodem boven hoogwater niveau uitkomt
  1. Aanleg, inrichting en gebruik van een luchthaven
  2. Aanpassing, uitbreiding, verlegging van een bestaande landingsbaan
  • Aanleg militair oefenterrein
  • Aanleg, uitbreiding of wijziging van transportleidingen voor olie, gas en chemicaliën
  • Inrichting landelijk gebied
  1. Aanleg van een of meer recreatieve of toeristische voorzieningen
  2. Aanleg van een golfbaan
  3. Aanleg van een jachthaven
  1. De bouw van woningen
  2. Aanleg van een bedrijventerrein
  3. Aanleg van een glastuinbouwgebied
  4. Aanleg bloembollenteeltgebied
  1. Aanleg van een primaire waterkering
  2. Wijziging van zee, delta of rivierdijk
  • Landaanwinning, droogmakerij of indijken
  • Bouw, wijziging of uitbreiding van varkens en pluimveehouderij
  1. Aanleg, wijziging of uitbreiding van water onttrekking of infiltratie installaties
  2. Aanleg van een waterbekken of stuwdam
  1. Winning van delfstoffen of uitbreiding of wijziging daarvan
  2. Winning delfstoffen of uitbreiding of wijziging daarvan op de Noordzee
  3. Ontginning, uitbreiding of wijziging van steengroeven en dagbouwmijnen
  4. Winning van turf en  uitbreiding of wijziging daarvan
  1. Opsporen van aardolie of aardgas
  2. De winning van aardolie of aardgas
  1. Vaststelling beleid voor het beheer van afvalstoffen
  2. Opslag of verbranding van gevaarlijke afvalstoffen
  3. Storten van baggerspecie
  4. Opslag of verbranding van niet gevaarlijke afvalstoffen
  5. Storten van niet gevaarlijke afvalstoffen, behalve baggerspecie
  6. Aanleg waterzuiveringsinstallatie
  1. Aanleg van waterbuffers die water overbrengen naar andere stroomgebieden tegen waterschaarste
  2. Aanleg van overige waterbuffers die water overbrengen naar andere stroomgebieden
  1. Installaties voor het maken van papierpulp uit vezelstoffen
  2. Aanleg, uitbreiding of wijziging van installaties voor het maken van papier en karton
  1. Aanleg van een aardolieraffinaderij
  2. Wijziging of uitbreiding van een aardolieraffinaderij
  3. Aanleg installatie voor de productie van ruw ijzer of staal
  4. Aanleg installatie voor de winning van non-ferrometalen
  5. Aanleg, wijziging of uitbreiding van asbest verwerking of asbesthoudende producten
  6. Aanleg van een geïntegreerde chemische installatie
  1. Aanleg van een energiecentrale
  2. Aanleg van een installatie voor het opwekken van kernenergie
  3. Aanleg van een opwerkingsinstallatie
  4. Aanleg van een installatie voor verrijking van splijtstoffen
  • Opslag / bewerking van radioactief afval
  • Aanleg van bovengrondse hoogspanningsleiding
  • Aanleg, uitbreiding of wijziging van opslag voor aardolie of (petro) chemische producten
  • Aanleg, uitbreiding of wijziging van steenkoolvergassingsinstallatie
  1. Wijziging waterpeil in de Oosterschelde
  2. Wijziging waterpeil in het Veerse meer, Haringvliet, IJsselmeer, Markermeer en de randmeren
  3. Structurele verlaging waterpeil van een oppervlaktewaterlichaam
  • Wanneer een natuurmonument moet worden opgeheven
Wanneer is een milieueffectrapportage verplicht