Natuurcompensatie

Compenseren wat kapot gemaakt wordt.

Een van de plaatsen in Venlo waar natuurcompensatie heeft plaatsgevonden is bij de A73, voor Californie.

Dit gebeurt op twee manieren:

  • mitigatie:ter plaatse negatieve effecten wegnemen (bij. dassentunnels)
  • compensatie: elders nieuwe natuur aanleggen.

Op het bovenstaande kaartje staan drie voorbeelden beschreven. A zijn dassentunnels, B is nieuwe bosaanplant en C zijn verruigingen en plaatsen waar de dassen kunnen “overstappen” van de ene in de andere tunnel.

Op de website van de Provincie Limburg staat de beleidsregel natuurcompensatie.

compensatie: bosaanplant.

Rond de Veiling bij Grubbenvorst zijn, ter compensatie van verdwenen bospercelen, nieuwe bospercelen ingeplant. Deze percelen ontwikkelen zich nu al enkele jaren en hebben een grote natuurwaarde. Zowel insecten als vogels voelen zich prettig in de kleine jonge bossages. Maar ook de bosmieren vinden hier veel bruikbaar materiaal.

Helaas heeft ook deze ingreep geen enkele waarde, blijkt uit het feit dat men op deze percelen weer een andere functie wil. Namelijk kantoren, bedrijven en een themapark. De natuurcompensatie verdwijnt weer en uiteindelijk heeft het geen structureel effect gehad.

Een andere vorm van bosaanplant tref je komende jaren langs Tradeport West aan.

Hiernaast zie je de groene begrenzing richting Sevenum. Hierop moeten de komende jaren eiken worden geplant.

Mitigatie: dassentunnels.

Voordat de rijksweg werd aangelegd was er in het gebied een dassenpopulatie. De das is een beschermde soort en mag niet worden verstoord of er moeten maatregelen genomen worden om de soort te beschermen. Zo heeft men bij Grubbenvorst voor dassentunnels gekozen.

Een dassentunnel is een echte tunnel. Het loopt onder de weg door en is groot genoeg om dassen van de ene naar de andere kant van de weg te laten lopen.

Met deze maatregel zou de dassenpopulatie behouden moeten blijven.

Helaas is er tegenwoordig geen das meer te bekennen. Er is behalve de snelweg nog veel meer verstoring opgetreden. Het is belangrijk om te weten dat de dassentunnels op dit moment niet functioneren. Ze staan het grootste deel van het jaar onder water.

Gelukkig is er in middels beterschap beloofd. En dat is maar goed ook, want de komende jaren zullen er nog heel wat veranderingen in dit gebied gaan plaatsvinden!

Mitigatie: verruiging.

Op de overgebleven tussenruimtes bij de afslag A73 Grubbenvorst zijn diverse weides aangelegd. Deze velden dienen als vluchtplaats voor o.a. de dassen en bestaan uit voornamelijk grassen en enkele bomen. Uitgerekend hier wil men voor de Floriade ( tijdelijke ) parkeerplaatsen aanleggen. Maar hoe tijdelijk is dat? Als hier het VECC (Venloos Economisch en Cultureel Centrum) komt blijft de parkeerbehoefte bestaan.

De conclusie na het lezen van de verschillende natuurcompensatie projecten mag zijn dat er van alle compenserende maatregelen niets goed heeft uitgepakt. Er zal dan ook nog heel wat moeten gebeuren. Er is immers veel natuur verloren gegaan. Die zal eerst hersteld moeten worden voordat er nog meer natuur verdwijnt