Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

Landschapsecologie

Landschap
Landschap

Landschapsecologie is een tak van het vak ecologie dat ook draagvlakken heeft met andere vakgebieden, namelijk ruimtelijke ordening.

Onder landschapsecologie verstaan we de ecologische aspecten van het landschap inclusief de rol van de mens. Het is dus de studie van de wijze waarop ruimtelijke rangschikking van habitattype de verdeling en rijkdom van soorten en ecosysteemprocessen beïnvloed.

Thema’s waar landschapsecologen zich mee bezig houden zijn:

  • ruimtelijke oplossingen voor klimaatverandering in natuur en landschap
  • consequenties van plannen voor het Europese natuurbeleid, vastgelegd in Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn gezamenlijk als Natura 2000 aangeduid,
  • natuuraspecten in de Milieueffectrapportage (MER), zoals onderzoek naar de gevolgen van habitatfragmentatie.
  • ecologische duurzaamheid in landschaps- en stadsplannen
Sidebar