Verpakkingsgassen

Verpakkingsgassen lopen van E938 tot E949 en verlengen de houdbaarheid van een levensmiddel door de gassamenstelling te veranderen

E938     Argon
E939     Helium
E941     Stikstof
E942     Distikstofoxide of lachgas
E943a     Butaan
E943b     Isobutaan
E944     Propaan
E948     Zuurstof
E949     Waterstof