Katmaki’s (Cheirogaleus)

Dwergmaki’s (Cheirogaleoidea) Katmaki’s (Cheirogaleus) Cheirogaleus adipicaudatus Vetstaartkatmaki (Cheirogaleus medius) Cheirogaleus crossleyi Grote katmaki (Cheirogaleus major) Cheirogaleus minusculus Cheirogaleus ravus Cheirogaleus sibreei

Read More