Meeuwen (Laridae)

Laridae (Meeuwen) Anous Anous minutus (Witkapnoddy) Anous stolidus (Noddy) Anous tenuirostris (Kleine noddy) Chlidonias Chlidonias albostriatus (Nieuwzeelandse stern) Chlidonias hybrida (Witwangstern) Chlidonias leucopterus (Witvleugelstern) Chlidonias niger (Zwarte stern) Chroicocephalus Chroicocephalus brunnicephalus (Bruinkopmeeuw) Chroicocephalus bulleri (Zwartsnavelmeeuw) Chroicocephalus cirrocephalus (Grijskopmeeuw) Chroicocephalus genei (Dunbekmeeuw) Chroicocephalus hartlaubii (Hartlaubs meeuw) Chroicocephalus maculipennis (Patagonische kokmeeuw) Chroicocephalus novaehollandiae (Witkopmeeuw) Chroicocephalus philadelphia (Kleine…

Read More