Laridae

Laridae (Meeuwen) Anous Anous minutus (Witkapnoddy) Anous stolidus (Noddy) Anous tenuirostris (Kleine noddy) Chlidonias Chlidonias albostriatus (Nieuwzeelandse stern) Chlidonias hybrida (Witwangstern) Chlidonias leucopterus (Witvleugelstern) Chlidonias niger (Zwarte stern) Chroicocephalus Chroicocephalus […]