Permanente locatie voor de Floriade

Begin 2004 werd bekend gemaakt dat de gemeenten Horst, Venray, Helden en Venlo zich kandidaat wilden stellen voor de floriade 2012. De lokatie voor het evenement is schadelijk voor het groene imago van Venlo. Dit hebben wij via een eigen onderzoek ook kunnen aantonen. Voor ons alle reden om hieraan aandacht te besteden. Al op 16 februari 2004 schreven wij een bezwaar aan Jan Willem Griep van de Nederlandse tuinbouwraad. Daarop hebben we keurig antwoord ontvangen.

Uit het antwoord blijkt duidelijk dat het idee om een permanente lokatie voor de Floriade te nemen niet nieuw is. Maar dat is dan ook het enige lichtpuntje. De deelnemende gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van een Floriade. En dat baart ons zorgen. Want de betrokken gemeenten hebben tal van andere plannen in dat gebied en het is haast onmogelijk om bij inspraak op al deze plannen rekening te houden met een ‘eventuele’ Floriade. Het gaat immers om iets wat misschien over 8 jaar plaatsvindt en kan dus ook niet worden meegenomen in een bezwaar tegen andere plannen.

Al met al glipt de floriade mooi door de mazen van het net en dreigt nu een mooi stuk natuur met een schakelfunctie tussen andere natuurgebieden te verdrukken.

Laten we hopen dat op 8 m de juiste keuze gemaakt wordt!

Antwoord 24 feb 2004

Geachte Mevrouw Van den Bosch,

De Nederlandse Tuinbouwraad heeft kennis genomen van uw bezwaar tegen de locatie, die de gemeente Venlo voorstelt voor de Floriade 2012.Het is de mening van de Nederlandse Tuinbouwraad dat het maken van afwegingen die ten grondslag liggen aan de keuze voor een locatie een verantwoordelijkheid is van het betreffende gemeentebestuur. Om die reden sturen wij een kopie van uw bezwaar en onze reactie van aan het gemeentebestuur van Venlo. Tijdens de selectieprocedure met de kandidaat gemeenten voor Floriade 2012 wordt aandacht besteed aan de planologische aspecten van de voorgestelde locaties. Ook hebben wij kennis genomen van uw pleidooi voor een permanente locatie voor de Floriade. Ook in de tuinbouw gelden argumenten die pleiten voor een permanente locatie, echter voor 2012 heeft de Nederlandse Tuinbouwraad besloten wederom te gaan samenwerken met een partner-gemeente.

Hoogachtend, Jan Willem Griep

Bezwaar 16 feb 2004

Geachte heer, mevrouw, Ik heb zojuist vernomen dat de regio Venlo zich kandidaat heeft gesteld voor de Floriade in 2012. Deze mail moet u beschouwen als een bezwaar tegen de Floriade op de locatie die de regio Venlo voor ogen heeft en als zodanig ook meenemen in uw overwegingen met betrekking tot de besluitvorming voor een locatie van de Floriade.

Even ter verduidelijking, wij zijn niet tegen een Floriade en zien er absoluut het economische belang van in, maar slechts tegen de locatie die de gemeente Venlo voor ogen heeft. Bovendien zijn wij van mening dat in de huidige maatschappij geen plaats meer is om elke 10 jaar opnieuw ergens de schop in de toch al schaarse onbebouwde grond te steken voor een grootschalig evenement als het uwe. Wij pleiten voor het eenmalig aanleggen van een grootschalig evenementen complex centraal in ons kleine landje dat telkens opnieuw gebruikt kan worden. Niet alleen voor een Floriade, maar ook voor andere evenementen zoals bijvoorbeeld Olympische spelen, sportwedstrijden, concerten en grote beurzen. De enige onbebouwde grond die Nederland nog rijk is bestaat uit waardevolle natuur en deze dient behouden te worden. U zou hier meer begrip voor moeten opbrengen en dus kiezen voor een blijvende locatie.

De locatie die de regio Venlo inmiddels aangewezen heeft voor een mogelijke Floriade is uiterst omstreden. Op dit moment is het een natuurgebied met kleinschalige landbouw en als zodanig een belangrijke schakel in zowel de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland als de Provinciale Hoofdstructuur. Het wordt omringd door enerzijds de spoorlijn Venlo-Eindhoven en anderzijds de recentelijk door het gebied aangelegde A73. In dit gebied is natuurcompensatie gepleegd voor de A74 en net nu dit eindelijk zijn vruchten af begint te werpen komt de gemeente met nieuwe plannen en ideeen. Het gebied staat dus onder grote druk. De gemeente Venlo is van plan om hier Trade Port Noord aan te leggen, een groot logistiek complex van loodsen en kantoren. Het natuurcompensatiebos van de A74 moet hiervoor wijken. Daarnaast heeft men opdracht gegeven tot het uitvoeren van een MER studie naar een golfbaan in dit gebied. De golfbaan moet precies tussen de 2 bedrijvencomplexen van Trade Port Noord aan komen te liggen in een ecologische verbindingszone waarvan eerder vastgesteld is dat er slechts extensief medegebruik mogelijk is voor de mens in verband met de ecologische waarde ervan. Het waardevolle bosgebied dat overblijft in combinatie met het bedrijvenpark zou dan de locatie voor een Floriade moeten worden. Hier zijn wij het dus niet mee eens. Dit gebied moet bespaard blijven. Er komen verschillende bij wet beschermde diersoorten voor zoals de groene specht en de rode bosmier.

Juist door de velen bezoekers die een floriade ongetwijffelt zal trekken zal het gebied grote schade oplopen. Zelfs al zou men alleen op de paden blijven en deze voor dit evenement gaan verharden dan zou dit het einde betekenen van de rode bosmier en dus ook de groene specht die de rode bosmier als voedselbron heeft. Nogmaals, bedenk goed wat u doet. Een Floriade in Venlo op de door de gemeente aangewezen locatie is slecht voor de natuur. Kies nu eens voor een groen alternatief waarbij de natuur zoveel mogelijk gespaard blijft. Nederland is vol, veel te vol en ruimte voor grootschalige evenementen zoals de uwe is er eigenlijk nergens meer. We willen allemaal goed kunnen wonen en leven en daar hebben we nou eenmaal natuur voor nodig. Denk maar eens aan de zuurstof die de natuur voor ons maakt, de insecten die onze gewassen bevruchten zodat we kunnen eten en de medicijnen die uit wilde planten gehaald worden. Juist uw organisatie zou moeten realiseren dat we moeten behouden wat we hebben en dus niet voor een Floriade in Venlo kiezen op de door de gemeente aangewezen locatie.

Corina van den Bosch-Brouwers
GEOlution natuurgeografie
https://www.geolution.nl