De gevolgen van lage waterstanden

De zomer > Watertekorten

Maatregelen vanwege lage waterstanden

14-08-03 |  Hoewel de temperatuur inmiddels begint te dalen blijven de lage waterstanden voor problemen zorgen. De komende week zullen de problemen, tenzij er regen valt, alleen maar toe nemen. Maar regen zit er voorlopig niet in. Het KNMI voorziet in haar voorspelling voor de komende tien dagen geen regen van betekenis.

De grootste problemen die dreigen te ontstaan zijn de verzilting in de Randstad, de oplopende temperaturen van rivierwater waardoor electriciteit centrales hun koelwater niet meer kunnen lozen en de lage waterstanden. Dit zou vissterfte, botulisme en blauwalgen kunnen veroorzaken. De te lage waterstanden maken scheepvaart vrijwel onmogelijk.

Verzilting

De verzilting in de Randstad, m.n. in het Delfland, kan zeer ernstige gevolgen hebben. Omdat de water aanvoer via de rivieren al zo lang zo laag is, wordt het zee water dat met Vloed land inwaarts komt nauwelijks terug gespoeld naar zee. Het gevolg is dat dit zoute water steeds verder het land in komt. De waterschappen proberen dit zoute water door middel van een uitgekiend water beheer zo veel mogelijk tegen te houden.

Maar bij Gouda is men inmiddels genoodzaakt om zilt water ín te laten’. De waterstand in de sloten en grachten is zo laag dat kades beschadigd kunnen raken en dijken kunnen uitdrogen. Dit kun je vergelijken met een stuk klei. Zolang het vochtig is vormt het een vette substantie die ondoordringbaar is voor water, maar als het uitdroogt trekken er scheuren in en wordt het brokkelig. Als dit bij dijken gebeurt worden ze zwak en kunnen ze ons niet meer beschermen als het water weer stijgt.

Maar het inlaten van zilt water heeft grote gevolgen. De schade aan de natuur zal enorm zijn. Vele planten en dieren zullen sterven en het duurt maanden voordat het zout weer uit de bodem is. Ook voor de landbouw is het funest. De oogst zal voor vele boeren verloren gaan.

Stuwen

In het hele land proberen de waterschappen door middel van stuwen zoet water zo lang mogelijk vast te houden. Maar de temperatuur van dit water mag niet hoger worden dan 30 graden. Elektriciteit centrales mogen dan geen koelwater lozen in de rivieren. Ook het warme water kan schade aan het milieu veroorzaken.

Code rood

Code rood, die van kracht is als de stroom productie in ons land gevaarlijk laag ligt, betekent dat er o.a. een plan is om stroom gebruik te beperken. Hieronder valt de oproep om zuinig te zijn met stroom, maar ook dat er gecontroleerd delen van het land tijdelijk geen stroom krijgen. Ook kan er een ontheffing worden verleend aan centrales om toch warmer water te lozen in het oppervlakte water.

Per centrale bekijkt Staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat of zo’n ontheffing kan worden verleend. Dit is inmiddels bij twee centrales het geval.

Fase 0,1 en 2 bij elektriciteitscentrales

Het warme weer heeft direct invloed op de temperatuur van oppervlakte water. Omdat elektriciteitscentrales oppervlakte water gebruiken voor hun koeling moeten ze met een hittegolf maatregelen nemen. Het water dat ze lozen mag immers niet warmer dan 30 graden zijn. Lees verder.

De gevolgen van lage waterstanden