Dijken

Dijken

Dijken zijn aarden wallen die ons beschermen tegen hoge waterstanden. Zo worden overstromingen voorkomen en kan het land worden beschermd. Een ander woord voor dijk is dus waterkering: ze keren het water. Er zijn verschillende soorten dijken, die elk een specifiek doel hebben. Ze zijn ook op verschillende manieren gebouwd en worden als dat nodig is versterkt. Dit noemt men dijkversterking. De belangrijkste dijken beschermen ons tegen de rivieren en de zee. Dit zijn de primaire waterkeringen. Dijken lans kanalen en sloten vallen meestal onder de regionale waterkeringen. Dit zijn secundaire waterkeringen. Deze dijken worden beheerd en bewaakt door waterschappen.

Zeedijk

Een zeedijk beschermt het land tegen te hoge waterstanden in de zee. Het waterniveau in zee wordt beïnvloed door verschillende factoren zoals het astronomisch getij, de windrichting en windkracht of aardbevingen. Daarnaast speelt de geografische situatie een belangrijke rol. In een zeearm, zoals een riviermonding, stijgt water sneller dan op een rechte kustlijn.

Rivierdijk

Rivierdijken beschermen het land tegen hoog water. Er zijn verschillende soorten rivieren, namelijk regenrivieren en smeltwaterrivieren. Afhankelijk van het seizoen kan er dus meer of juist minder water door de rivieren stromen. Als een rivier meer water afvoert dan past, dan treedt deze buiten zijn oevers. Als het achterland lager ligt, overstroomt dit vervolgens. Een dijk kan het water dan tegenhouden. In de zomer is het water in de rivieren lager dan in de winter.

Zomerdijk

De zomerdijken houden de uiterwaarden droog tijdens de zomer. Als het water ind e zomer iets stijgt, kan er in de waarden gewoon vee blijven staan.

Winterdijk

In de winter stijgt het water in de Nederlandse rivieren. De zomerdijken zijn te laag om dit water tegen te houden. Daarom legt men een tweede dijk aan die hoger en sterker is. De winterdijk.

Ringdijk

Droogmakerijen werden aangelegd door in een meer een ringdijk aan te leggen en vervolgens het water uit het meer te pompen. Het overtollige water kwam vervolgens in de boezem terecht.

Boezemdijk

Om te voorkomen dat het water in de boezem het achterliggende land zou overstromen, werd een boezemdijk aangelegd.

Kanaaldijk

Op sommige plaatsen liggen kanalen hoger dan het land er omheen. Dijken voorkomen zo dat er overstromingen ontstaan.

Waterberging

Binnen de waterbergingsdijk kan water worden opgeslagen om het later af te voeren. Dit kan een boezem zijn, of een aangewezen bergingsgebied bij hoogwater.

Polderscheidingsdijk

Een dijk in een polder, die er voor zorgt dat het waterpeil in de verschillende delen van de polder apart gestuurd kan worden.

Landscheidingsdijk

Een landscheidingsdijk scheidt gebieden met verschillend waterbeheer van elkaar. Het kan de scheiding tussen twee stroomgebieden zijn, of de scheiding tussen twee veenontginningen. Deze dijk zorgt er voor dat

Related Items

Geef een reactie