fosforkringloop

De fosforkringloop omvat de opname van fosfor door organismen. In het milieu wordt fosfor vooral aangetroffen in gesteenten en natuurlijke verweringsprocessen kunnen het vrijmaken voor biologische systemen. Na de afbraak van het biologisch afval, kan fosfor zich in grote hoeveelheden in bodems en sedimenten opstapelen. Fosfor wordt door de mensen gebruikt als meststof voor landbouwgronden en in reinigingsmiddelen. Het overdadig gebruik van fosfor leidt tot eutrofiëring.

Related Items