Hondenrassen G

* Galgo español
* Gammel Dansk Hønsehund
* Glen of Imaalterriër
* Golden retriever
* Gordon setter
* Gos d’Atura
* Gończy Polski
* Grand Anglo-Français blanc et noir
* Grand Anglo-Français blanc et orange
* Grand Anglo-Français tricolore
* Grand Basset griffon vendéen
* Grand Gascon Saintongeois
* Grand bleu de Gascogne
* Grand griffon vendéen
* Great Japanese dog
* Griffon Boulet
* Griffon Korthals
* Griffon belge
* Griffon bleu de Gascogne
* Griffon bruxellois
* Griffon fauve de Bretagne
* Griffon nivernais
* Groenendaeler
* Groenlandse hond
* Grote Münsterländer
* Grote Zwitserse sennenhond

Hondenrassen G