Katmaki’s (Cheirogaleus)

 • Dwergmaki’s (Cheirogaleoidea)
  • Katmaki’s (Cheirogaleus)
   • Cheirogaleus adipicaudatus
   • Vetstaartkatmaki (Cheirogaleus medius)
   • Cheirogaleus crossleyi
   • Grote katmaki (Cheirogaleus major)
   • Cheirogaleus minusculus
   • Cheirogaleus ravus
   • Cheirogaleus sibreei
Katmaki’s (Cheirogaleus)