Natuur en milieuwetgeving

Bij een m.e.r. wordt een plan getoetst aan de natuur en milieuwetgevingen. Dit zijn:

  • Wet milieubeheer
  • Vogelrichtlijn en habitatregeling
  • Natuurcompensatie-wet
  • Flora en faunawet
  • Kaderrichtlijn water

Wet milieubeheer

Wet van 13 juni 1979 over algemene onderwerpen bet betrekking tot milieuhygiëne. Wet milieubeheer

Vogelrichtlijn en habitatregeling

Europese regelgeving om unieke leefgebieden te beschermen. Hieronder vallen 79 Nederlandse speciale beschermingszone en Natura 200 gebieden Vogelrichtlijn en habitatregeling

Natuurcompensatie-wet

Wanneer het tijdens de uitvoering van een project niet mogelijk is beschermde natuurwaarden te onzien, moet dit worden gecompenseerd. Dit kan door compensatie (elders) of mitigatie (ter plekke)

Flora en faunawet

Wet geldt sinds 2002. De wet is in het leven geroepen om dier en plantensoorten te beschermen en heeft veel raakvlakken met de vogelrichtlijn en habitatregeling. De wet beschermt dieren en planten die bedreigd zijn in hun voortbestaan. Deze dieren en planten staan op de rode lijst.  De Flora en faunawet

Kaderrichtlijn water

Deze wet is bedoeld om de kwaliteit van water in ons land te bewaken. Water kan een belangrijke ecologische functie hebben, maar wordt ook gebruikt als drinkwater. Er zijn hiervoor speciaal beschermde gebieden ingesteld. Kaderrichtlijn water

Related Items